Στα πλαίσια του προγράμματος Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις με στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συνεργασία μαθητών και μαθητριών οι μαθητές επισκέφθηκαν την Μέριμνα παιδιού .